Cước chú/Ghi chú

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Cước chú (Cước chú/Ghichú đã chèn).

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Chèn trực tiếp Cước chú


Đánh số

Hãy chọn cách đánh số bạn muốn sử dụng cho các cước chú và kết chú.

Tự động

Tự động gán số thứ tự cho cước/kết chú bạn chèn vào. Để thay đổi thiết lập tự động đánh số, chọn Công cụ - Cước chú.

Ký tự

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Chèn một ký tự đặc biệt dưới dạng neo của cước/kết chú.

Kiểu

Chọn có nên chèn cước chú hay kết chú. Hệ thống đánh số thứ tự vào kết chú là riêng với hệ thống đánh số thứ tự vào cước chú.

Cước chú

Chèn một neo cước chú vào vị trí con trỏ hiện thời trong tài liệu, cũng thêm cước chú vào cuối của trang.

Kết chú

Chèn một neo kết chú vào vị trí con trỏ hiện thời trong tài liệu, cũng thêm kết chú vào cuối của trang.

Chèn và Chỉnh sửa Cước chú hay Kết chú

Footnotes/Endnotes

Please support us!