Thụt lề

Thụt phần thì tạo lề bên trái và bên phải.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab


Phía trước phần

Ghi rõ khoảng thụt lề phía trước phần, ở lề bên trái.

Phía sau phần

Ghi rõ khoảng thụt lề phía sau phần, ở lề bên phải.

Please support us!