Section

Sets the properties of the section.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Phần mới

Type a name for the new section. By default, LibreOffice automatically assigns the name "Section X" to new sections, where X is a consecutive number.

Liên kết

Liên kết

Inserts the contents of another document or section from another document in the current section.

DDE

Creates a DDE link. Select this check box, and then enter the DDE command that you want to use. The DDE option is only available if the Link check box is selected.

Cú pháp chung cho lệnh DDE là « <Trình phục vụ><Chủ đề><Mục> », mà « trình phục vụ » là tên DDE cho ứng dụng mà chứa dữ liệu. « Chủ đề » tham chiếu đến địa điểm của « mục » (thường là tên tập tin), và « mục » đại diện đối tượng thật.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

File name

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

Duyệt

Locate the file that you want to insert as a link, and then click Insert.

Phần

Select the section in the file that you want to insert as a link.

Khi bạn mở một tài liệu chứa phần đã liên kết, chương trình sẽ nhắc bạn cập nhật các liên kết đó.

Bảo vệ chống ghi

Bảo vệ

Prevents the selected section from being edited.

Bằng mật khẩu

Protects the selected section with a password. The password must have a minimum of 5 characters.

Password

Opens a dialog where you can change the current password.

Ẩn

Ẩn

Hides and prevents the selected section from being printed. The components of a hidden sections appear gray in the Navigator. When you rest your mouse pointer over a hidden component in the Navigator, the Help tip "hidden" is displayed.

Biểu tượng Ghi chú

Không thể ẩn một phần là nội dung duy nhất trên một trang, hoặc nằm trong một phần đầu/chân trang, cước chú, khung hay ô bảng.


Với điều kiện

Enter the condition that must be met to hide the section. A condition is a logical expression, such as "SALUTATION EQ Mr.". For example, if you use the mail merge form letter feature to define a database field called "Salutation" that contains "Mr.", "Ms.", or "Sir or Madam", you can then specify that a section will only be printed if the salutation is "Mr.".

Mẫu thí dụ khác là tạo biến trường « x » và đặt giá trị của nó thành 1. Sau đó, xác định một điều kiện dựa vào biến này để ẩn phần, v.d. « x eq 1 ». Nếu bạn muốn hiển thị phần này, đặt giá trị của biến « x » thành « 0 ».

Thuộc tính

Vùng hộp thoại này được hiển thị khi tài liệu hiện tại là một tài liệu biểu mẫu XForms.

Chỉnh sửa được trong tài liệu chỉ đọc

Bật để cho phép chỉnh sửa nội dung của phần, thậm chí nếu tài liệu được mở ở chế độ chỉ đọc.

Please support us!