Field Hidden Paragraphs

Hiển thị hay ẩn các đoạn văn ẩn. Tùy chọn này chỉ ảnh hưởng đến việc hiển thị các đoạn văn ẩn trên màn hình, không phải là khi in.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Hidden Paragraphs


Biểu tượng Ghi chú

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


Dùng lệnh trường « Đoạn văn ẩn » để gán một điều kiện để ẩn một đoạn văn. Nếu không thỏa điều kiện này thì hiển thị đoạn văn.

Ẩn đoạn văn thì cũng ẩn các cước chú và khung được neo vào các ký tự trong đoạn văn đó.

Please support us!