Formatting Marks

Hiển thị trong văn bản các ký tự không in, như ký hiệu đoạn văn, ký tự ngắt dòng, vị trí Tab và dấu cách.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Formatting Marks

+F10

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Formatting Marks Icon

Formatting Marks


Khi bạn xoá một ký hiệu đoạn văn, đoạn văn thì được trộn sẽ kế thừa định dạng của đoạn văn chứa con trỏ.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Please support us!