Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Field Names

+F9


To change the default field display to field names instead of the field contents, choose - LibreOffice Writer - View, and then select the Field codes checkbox in the Display area.

Khi bạn in ra một tài liệu có cách hiển thị Xem > Tên trường được hiệu lực, chương trình sẽ hỏi nếu bạn cũng muốn in ra các tên trường.

Please support us!