Ranh giới Văn bản

Hiển thị hay ẩn các ranh giới của vùng trang có thể in được. (Các đường ranh giới không được in ấn.)

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Please support us!