Sửa phần

Thay đổi các thuộc tính của phần được xác định trong tài liệu. Để chèn một phần, tô sáng văn bản hay nhấn vào tài liệu, sau đó chọn lệnh Chèn > Phần.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Phần.


Hộp thoại Sửa phần tương tự với hộp thoại được mở khi bạn chọn lệnh Chèn > Phần, và cung cấp những tùy chọn này:

Phần

Gõ tên của phần mà bạn muốn chỉnh sửa, hoặc nhấn vào một tên nào đó trong danh sách Phần. Nếu con trỏ hiện thời nằm trong phần nào, tên phần đó được hiển thị ở bên phải của thanh trạng thái ở dưới cửa sổ tài liệu.

Trạng thái hiện thời về chức năng bảo vệ chống ghi của một phần nào đó được ngụ ý bằng ký hiệu khoá móc đằng trước tên phần đó trong danh sách. Phần có khoá mở thì không được bảo vệ, còn phần có khoá đóng thì được bảo vệ. Tương tự, phần hiện rõ được ngụ ý bằng ký hiệu mặt kính.

Tùy chọn

Mở hộp thoại Tùy chọn, trong đó bạn có thể chỉnh sửa bố trí các cột, nền, và thiết lập cước chú và kết chú của phần đã chọn. Phần bị bảo vệ bằng mật khẩu thì bạn cần phải gõ mật khẩu để chỉnh sửa.

Bỏ

Gỡ bỏ phần đã chọn khỏi tài liệu, cũng chèn vào tài liệu nội cung của phần đó.

Please support us!