Sửa mục nhập chỉ mục

Chỉnh sửa mục nhập chỉ mục đã chọn. Nhấn chuột đằng trước hay vào mục nhập chỉ mục, sau đó chọn lệnh này.

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Mục nhập chỉ mục.


Lựa chọn

Chỉnh sửa mục nhập chỉ mục đã chọn.

Chỉ mục

Displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

Mục nhập

Chỉnh sửa mục nhập chỉ mục nếu thích hợp. Khi bạn sửa đổi mục nhập chỉ mục, chuỗi mới chỉ xuất hiện trong chỉ mục, không phải ở neo mục nhập chỉ mục trong tài liệu. Chẳng hạn, bạn có thể gõ chỉ mục có chú thích "Cơ bản, xem thêm Chung".

Khoá thứ 1

Để tạo một chỉ mục đa cấp, gõ tên của mục nhập chỉ mục cấp thứ nhất, hoặc chọn một tên trong danh sách. Mục nhập chỉ mục hiện thời sẽ được thêm bên dưới tên này.

Khoá thứ 2

Gõ tên của mục nhập chỉ mục cấp thứ hai, hoặc chọn một tên trong danh sách. Mục nhập chỉ mục hiện thời sẽ được thêm vào bên dưới tên này.

Cấp

Changes the outline level of a table of contents entry.

Đọc ngữ âm

Nhập cách đọc phát âm cho mục nhập tương ứng. Chẳng hạn, nếu một từ Kanji tiếng Nhật có nhiều cách phát âm, nhập cách phát âm đúng dưới dạng từ Katakana. Từ Kanji thì được sắp xếp tùy theo mục nhập đọc phát âm. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu bạn cũng đã hiệu lực hỗ trợ cho các ngôn ngữ Châu Á (v.d. tiếng Trung/Nhật/Hàn).

Xoá

Xoá mục nhập đã chọn khỏi chỉ mục. Tuy nhiên, không xoá văn bản của mục nhập trong tài liệu.

Mũi tên cuối tới bên trái

Jumps to the first index entry of the same type in the document.

Icon End arrow to left

Mũi tên cuối tới bên trái

Mũi tên cuối tới bên phải

Jumps to the last index entry of the same type in the document.

Icon End arrow to right

Mũi tên cuối tới bên phải

Mũi tên tới bên trái

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Icon Left Arrow

Mũi tên trái

Mũi tên sang phải

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Icon Right Arrow

Mũi tên phải

tip

Bạn có thể nhảy nhanh tới mục nhập chỉ mục, dùng Thanh điều hướng.


Please support us!