Cước chú/Ghi chú

Chỉnh sửa neo của cước chú hay ghi chú đã chọn. Nhấn vào đằng trước hay sau cước chứ hoặc chú, sau đó chọn lệnh này.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Cước chú.


Để chỉnh sửa văn bản của cước chú hay kết chú, nhấn vào vùng cước chú ở cuối trang, hoặc ở cuối tài liệu.

note

To quickly jump to the footnote or endnote text, click the anchor for note in the document. You can also position the cursor in front of or behind the marker, and then press +Shift+PgDn. To jump back to the anchor for the note, press PgUp.


Đánh số

Chọn cách đánh số cho cước chú hay kết chú.

Tự động

Tự động gán số thứ tự cho cước/kết chú bạn chèn vào. Để thay đổi thiết lập tự động đánh số, chọn Công cụ - Cước chú.

Ký tự

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Chèn một ký tự đặc biệt dưới dạng neo của cước/kết chú.

tip

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


Kiểu

Chọn kiểu lời ghi chú cần chèn: cước chú hay kết chú. Cước chú nằm ở cuối trang hiện tại, còn kết chú nằm ở cuối tài liệu.

Cước chú

Chuyển đổi kết chú sang cước chú.

Kết chú

Chuyển đổi cước chú sang kết chú.

Mũi tên bên trái

Di chuyển về neo cước/kết chú trước trong tài liệu.

Icon Previous footnote

Cước chú trước

Mũi tên phải

Di chuyển tới neo cước/kết chú kế tiếp trong tài liệu.

Icon Next footnote

Cước chú sau

Please support us!