Thay tên Tốc ký

Cho phép bạn thay đổi tên của một mục Tốc ký nào đó.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Văn bản mẫu > Văn bản mẫu > Đổi tên.


Tên

Hiển thị tên hiện thời của mục Tốc ký đã chọn.

Mới

Gõ tên mới cho mục Tốc ký đã chọn.

Lối tắt

Gán lối tắt cho mục Tốc ký đã chọn.

Please support us!