Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


To open the Navigator, choose View - Navigator (F5). To move the Navigator, drag its title bar. To dock the Navigator, drag its title bar to the left, right or bottom edge of the workspace. To undock the Navigator, hold down the key and double-click on a grey area of the Navigator.

Click the expander icon next to a category in the Navigator to view the items in the category. To view the number of items in a category, rest your mouse pointer over the category in the Navigator. To jump to an item in the document, double-click the item in the Navigator.

To jump to the next or previous item in a document, use the Navigate by box to select the item category, and then click the up or down arrows.

The navigator shows what corresponds to the editing location in the navigator view. This can be according to different categories: Headings, Tables, Hyperlinks and so on. When the "Content Navigation View" button is pressed and headings are selected, the heading belonging to the current editing position is displayed and highlighted in the Navigator. When tables are selected, the associated table is displayed, and so on. If the element is located in a collapsed layer, the required layers above it are automatically expanded and remain expanded afterwards.

Navigate By

Use selection box to choose which type of item should be navigated, when using the Previous and Next buttons.

Lùi

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Previous Object

Previous Item

Tiếp

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Next Object

Next Item

Số thứ tự trang

Type the number of the page that you want to jump to, and then press Enter. Use the spin buttons to navigate.

Content Navigation View

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Context menus use a selection of commands found on this help page. The commands in a context menu change, depending on which category or item is selected.

Icon Switch Content Navigation View

Switch Content Navigation View

Icon

Category

Context Menu

Headings Icon

Headings

Collapse/Expand All, Send Outline to Clipboard, Outline Folding, Outline Tracking, Outline Level

Heading item

Collapse/Expand All, Go to, Select, Delete, Promote Chapter, Demote Chapter, Promote Level, Demote Level, Outline Content Visibility, Outline Tracking, Outline Level

Tables Icon

Tables

Table items

Go to, Select, Edit, Delete, Rename

Frames icon

Frames

Images Icon

Images

OLE Objects Icon

OLE Objects

Bookmarks Icon

Bookmarks

Frame, Image, OLE Objects, Bookmark items

Go to, Edit, Delete, Rename

Sections Icon

Sections

Section items

Go to, Select, Edit, Rename

Hyperlinks Icon

Hyperlinks

Hyperlink items

Go to, Edit, Delete, Rename

References Icon

References

Indexes Icon

Indexes

References, Indexes items

Go to

Comments Icon

Comments

Show All, Hide All, Delete All

Comments items

Go to, Edit, Delete

Drawing objects Icon

Drawing objects

Drawing objects items

Go to, Delete, Rename

All

Drag Mode, Display


note

A hidden section in a document appears gray in the Navigator, and displays the text "hidden" when you rest the mouse pointer over it. The same applies to header and footer contents of Page Styles that are not used in a document, and hidden contents in tables, frames, graphics, OLE objects, and indexes.


Toggle Master View

Chuyển đổi giữa ô xem chủ và ô xem chuẩn nếu có tài liệu chủ được mở.

Icon Toggle Master View

Toggle Master View

Đầu trang

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Icon Header

Đầu trang

Chân trang

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Icon Footer

Chân trang

Neo <-> Văn bản

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Icon Anchor <-> Text

Neo <-> Văn bản

Đặt mốc

Click here to set a reminder at the current cursor position. You can define up to five reminders. To jump to a reminder, click the Navigation icon, in the Navigation window click the Reminder icon, and then click the Previous or Next button.

Icon Set Reminder

Đặt mốc

note

Reminders are navigated in the order in which they are set. Reminders are not saved when a document is closed.


Outline Level

Icon Outline level

Cấp phác thảo

Click this icon, and then choose the number of heading outline levels that you want to view in the Navigator window. You can also access this command by right-clicking a heading in the Navigator window.

1-10

Click 1 to only view the top level headings (chapter heading) in the Navigator window, and 10 to view all of the headings.

Hộp liệt kê

Shows or hides the Navigator list.

Icon List box on/off

Hiện/ẩn hộp liệt kê

Promote Level

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Promote level

Nâng cấp

Demote Level

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Demote level

Hạ thấp cấp

Promote Chapter

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Chapter Up

Chương lên

Demote Chapter

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Chapter down

Chương xuống

tip

Để sắp xếp lại nhanh các tiêu đề và văn bản tương ứng trong tài liệu, chọn phân loại « Tiêu đề » trong danh sách, sau đó nhấn vào biểu tượng Xem nội dung. Trong đó, bạn có thể kéo và thả các mục để thay đổi thứ tự.


Drag Mode

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

Icon Drag mode

Chế độ kéo

Chèn dạng siêu liên kết

Tạo một siêu liên kết khi bạn kéo và thả một mục vào tài liệu hiện tại. Nhấn vào siêu liên kết trong tài liệu, để nhảy đến mục là đích của siêu liên kết.

Chèn dạng liên kết

Chèn mục đã chọn dưới dạng liên kết, ở vị trí bạn kéo và thả vào tài liệu hiện tại. Văn bản được chèn dưới dạng phần đã bảo vệ. Nội dung của liên kết được tự động cập nhật khi nào nguồn bị thay đổi. Để cập nhật bằng tay các liên kết trong tài liệu, hãy chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Liên kết. Tuy nhiên, bạn không thể tạo liên kết cho đồ họa, đối tượng OLE, tham chiếu hay chỉ mục.

Chèn dạng bản sao

Chèn một bản sao của mục đã chọn ở vị trí bạn kéo và thả vào tài liệu hiện tại. Bạn không thể kéo và thả bản sao của đồ họa, đối tượng OLE, tham chiếu hay chỉ mục.

Open Documents

Liệt kê tên của tất cả các tài liệu văn bản còn mở. Để xem trong cửa sổ Bộ điều hướng nội dung của một tài liệu nào đó, chọn tên tài liệu trong danh sách. Tài liệu hiện thời được hiển thị trong Bộ điều hướng được ngụ ý bằng từ « hoạt động » đằng sau tên nó trong danh sách.

Bạn cũng có thể nhấn-phải vào một mục nào đó trong Bộ điều hướng, chọn lệnh Hiển thị, sau đó nhấn vào tài liệu bạn muốn xem.

Outline Tracking

Set Navigator’s mode of outline tracking. This feature applies only to outline entries under Headings in the Content View frame of Navigator. To see, enable, or change the mode, right-click on Headings or an item under Headings and choose Outline Tracking. The selected mode is applied to the entire document.

In Default and Focus mode, Navigator will automatically select the nearest heading before the current cursor position in the document.

In Default mode, the display of outline entries in Navigator is never changed, only an outline entry is selected.

In Focus mode, Navigator shows only the headings for the selected outline level, relative to the next higher outline level. For example, if a level 2 heading is selected, then all level 2 headings under the same level 1 heading are shown, while any level 3-10 headings (under the same level 1 heading) are collapsed. Other headings, not under the same level 1 heading, are also collapsed.

Choose Off to disable Outline Tracking.

Please support us!