Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document.

Use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents.

To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu.

You can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose View - Navigator.

From toolbars:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

From the keyboard:

F5


To move the Navigator, drag its title bar.

To dock the Navigator, drag its title bar to the left, right or bottom edge of the workspace. To undock the Navigator, hold down the key and double-click on a grey area of the Navigator.

Click the expander icon (+) next to a category in the Navigator to view the items in the category. Click on an expanded category to collapse it.

To view the number of items in a category, rest your mouse pointer over the category in the Navigator.

To jump to an item in the document, double-click the item in the Navigator.

To jump to the next or previous item in a document, use the Navigate by box to select the item category, and then click the up or down arrows.

The navigator shows the correspondence between the current document cursor location element and the navigator view, according to different categories: Headings, Tables, Hyperlinks and more. The element is displayed and highlighted in the Navigator content view. If the element is located in a collapsed layer, the required layers above it are automatically expanded and remain expanded afterwards.

Document elements are highlighted by inverting their colour on displayed page when hovering their entry name in the Navigator. This allows to draw attention to the element hovered in the Navigator.

Navigate By

Use selection box to choose which type of item should be navigated, when using the Previous and Next buttons.

Lùi

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Previous Object

Previous Item

Tiếp

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Next Object

Next Item

Số thứ tự trang

Type the number of the page that you want to jump to, and then press Enter. Use the spin buttons to navigate.

Content Navigation View

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Icon Switch Content Navigation View

Switch Content Navigation View

Context menus use a selection of commands found on this help page. The commands in a context menu change, depending on which category or item is selected.

note

A hidden section in a document appears gray in the Navigator, and displays the text "hidden" when you rest the mouse pointer over it. The same applies to header and footer contents of Page Styles that are not used in a document, and hidden contents in tables, frames, graphics, OLE objects, and indexes.


Toggle Master View

Chuyển đổi giữa ô xem chủ và ô xem chuẩn nếu có tài liệu chủ được mở.

Icon Toggle Master View

Toggle Master View

Đầu trang

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Icon Header

Đầu trang

Chân trang

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Icon Footer

Chân trang

Neo <-> Văn bản

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Icon Anchor <-> Text

Neo <-> Văn bản

Đặt mốc

Click here to set a reminder at the current cursor position. You can define up to five reminders. To jump to a reminder, click the Navigation icon, in the Navigation window click the Reminder icon, and then click the Previous or Next button.

Icon Set Reminder

Đặt mốc

note

Reminders are navigated in the order in which they are set. Reminders are not saved when a document is closed.


Show Up to Outline Level

Click the icon at the top of Navigator or right-click a heading in the Navigator window, then choose how many levels of headings to show in the Headings section of the Navigator window.

For example, choose 1 to only show headings with outline level 1. Choose 3 to show headings up to outline level 3; choose 10 to show all headings.

Icon Show Up to Outline Level

Show Up to Outline Level

List Box

Shows or hides the Navigator list.

Icon List box on/off

Hiện/ẩn hộp liệt kê

Promote Outline Level

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Promote Outline Level

Promote Outline Level

Demote Outline Level

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Demote Outline Level

Demote Outline Level

Move Heading Up

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Move Heading Up

Move Heading Up

Move Heading Down

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Move Heading Down

Move Heading Down

tip

Để sắp xếp lại nhanh các tiêu đề và văn bản tương ứng trong tài liệu, chọn phân loại « Tiêu đề » trong danh sách, sau đó nhấn vào biểu tượng Xem nội dung. Trong đó, bạn có thể kéo và thả các mục để thay đổi thứ tự.


Drag Mode

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

Icon Drag mode

Chế độ kéo

Insert As Hyperlink

Tạo một siêu liên kết khi bạn kéo và thả một mục vào tài liệu hiện tại. Nhấn vào siêu liên kết trong tài liệu, để nhảy đến mục là đích của siêu liên kết.

Insert As Link

Chèn mục đã chọn dưới dạng liên kết, ở vị trí bạn kéo và thả vào tài liệu hiện tại. Văn bản được chèn dưới dạng phần đã bảo vệ. Nội dung của liên kết được tự động cập nhật khi nào nguồn bị thay đổi. Để cập nhật bằng tay các liên kết trong tài liệu, hãy chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Liên kết. Tuy nhiên, bạn không thể tạo liên kết cho đồ họa, đối tượng OLE, tham chiếu hay chỉ mục.

Insert As Copy

Chèn một bản sao của mục đã chọn ở vị trí bạn kéo và thả vào tài liệu hiện tại. Bạn không thể kéo và thả bản sao của đồ họa, đối tượng OLE, tham chiếu hay chỉ mục.

Open Documents

Liệt kê tên của tất cả các tài liệu văn bản còn mở. Để xem trong cửa sổ Bộ điều hướng nội dung của một tài liệu nào đó, chọn tên tài liệu trong danh sách. Tài liệu hiện thời được hiển thị trong Bộ điều hướng được ngụ ý bằng từ « hoạt động » đằng sau tên nó trong danh sách.

Outline Tracking

Set Navigator’s mode of outline tracking. This feature applies only to outline entries under Headings in the Content View frame of Navigator. To see, enable, or change the mode, right-click on Headings or an item under Headings and choose Outline Tracking. The selected mode is applied to the entire document.

In Default and Focus mode, Navigator will automatically select the nearest heading before the current cursor position in the document.

In Default mode, the display of outline entries in Navigator is never changed, only an outline entry is selected.

In Focus mode, Navigator shows only the headings for the selected outline level, relative to the next higher outline level. For example, if a level 2 heading is selected, then all level 2 headings under the same level 1 heading are shown, while any level 3-10 headings (under the same level 1 heading) are collapsed. Other headings, not under the same level 1 heading, are also collapsed.

Choose Off to disable Outline Tracking.

Copy

Copies the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the copied heading. You can paste the contents in another place in the document.

Delete Heading

Deletes the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the deleted heading.

Select

Selects the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the selected heading.

Display

Select the document that you want to view.

Edit

Edit the properties of the selected object.

Rename

Renames the selected object. At object creation time, LibreOffice assigns a unique name to the object within the document.

Delete Table

Deletes the selected table.

Table Tracking

Mark this checkbox to include tables when tracking changes.

Delete Frame

Deletes the frame and all its contents.

Frame Tracking

Mark this checkbox to include frames when tracking changes.

Section Tracking

Mark this checkbox to include sections when tracking changes.

Delete Image

Deletes the image.

Image Tracking

Mark this checkbox to include images when tracking changes.

Delete OLE Object

Deletes the OLE object.

OLE Object Tracking

Mark this checkbox to include OLE objects when tracking changes.

Delete Bookmark

Deletes the bookmark.

Bookmark Tracking

Mark this checkbox to include bookmarks when tracking changes.

Delete Hyperlink

Deletes the hyperlink.

Hyperlink Tracking

Mark this checkbox to include hyperlinks when tracking changes.

Delete Reference

Deletes the reference.

Reference Tracking

Mark this checkbox to include references when tracking changes.

Update

Updates the index.

Remove

Removes the index. The contents of the index is not deleted but is not treated as an index anymore.

Read only

Check this box to prevent manual editing of the index content.

Delete Index

Deletes the index.

Index Tracking

Mark this checkbox to include indexes when tracking changes.

Delete Comment

Deletes the comment.

Comment Tracking

Mark this checkbox to include comments when tracking changes.

Delete Drawing Object

Deletes the drawing object.

Drawing Object Tracking

Mark this checkbox to include drawing objects when tracking changes.

Delete Field

Deletes the field.

Field Tracking

Mark this checkbox to include fields when tracking changes.

Delete Footnote

Deletes the footnote.

Footnote Tracking

Mark this checkbox to include footnotes when tracking changes.

Delete Endnote

Deletes the endnote.

Endnote Tracking

Mark this checkbox to include endnotes when tracking changes.

Sort Alphabetically

Sorts alphabetically all entries in the selected category. Uncheck this option to sort entries according the their order of appearance in the document.

Expand or Collapse All Categories

Expands or collapse the display of objects under the selected category. Document objects names are displayed under the category entry. Click on an entry to jump to the object in the document.

Go to

Jumps to the selected object in the document.

Please support us!