Trích yếu Tự động thành trình chiếu

Opens the current document as a LibreOffice Impress presentation. The current document must contain at least one predefined heading paragraph style.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Bản trích yếu tự động > Trình chiếu.


Cấp Phác thảo kèm thêm

Gõ tổng số cấp phác thảo cần hiển thị trong trình chiếu mới. Chẳng hạn, nếu bạn chọn một cấp, chỉ gồm có những đoạn văn có kiểu dáng đoạn văn "Tiêu đề 1".

Điểm Phụ từng Cấp

Gõ tổng số đoạn văn bạn muốn hiển thị bên dưới mỗi cấp phác thảo (tiêu đề).

Please support us!