Tạo Trích yếu Tự động

Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document. An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents. You can specify the number of outline levels as well as the number of paragraphs displayed therein. All levels and paragraphs under the respective settings are hidden.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Tạo bản trích yếu tự động.


Cấp Phác thảo kèm thêm

Gõ phạm vi cấp phác thảo cần sao chép vào tài liệu mới. Chẳng hạn, nếu bạn chọn 4 cấp, các đoạn văn được định dạng bằng kiểu dáng « Tiêu đề 1 » đến « Tiêu đề 4 » sẽ được hiển thị, cùng với tổng số đoạn văn phụ được xác định trong phần Điểm Phụ từng Cấp.

Điểm Phụ từng Cấp

Ghi rõ tổng số tối đa các đoạn văn liên tiếp nên nằm sau mỗi tiêu đề trong tài liệu Trích yếu Tự động. Tất cả các đoạn văn đến số tối đa này sẽ được hiển thị đến khi tới đoạn văn kế tiếp có Kiểu dáng Tiêu đề.

Please support us!