Phác thảo tới Bảng nháp

Gửi phác thảo của tài liệu hoạt động vào bảng nháp, theo định dạng văn bản có kiểu dáng (RTF).

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Phác thảo cho Bảng nháp.


Please support us!