Phác thảo để trình chiếu

Sends the outline of the active document to a new presentation document.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Phác thảo thành trình chiếu.


Inserting Data From Text Documents

Please support us!