Trộn thư

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

Để truy cập lệnh này...

Chèn vào tài liệu văn bản ít nhất một trường cơ sở dữ liệu địa chỉ, sau đó bất đầu in ra tài liệu. Đáp ứng « Có » khi chương trình hỏi nếu bạn muốn in ra thư mẫu (thư in sẵn theo công thức).


Trong khi in ấn, thông tin cơ sở dữ liệu thì thay thế các trường cơ sở dữ liệu (bộ giữ chỗ) tương ứng. Để tìm thêm thông tin về cách chèn trường cơ sở dữ liệu, xem trang thẻ Cơ sở dữ liệu dưới mục trình đơn Chèn > Trường > Khác.

Các bản ghi

Xác định tổng số bản ghi để in ra thư theo mẫu. Một lá thư sẽ được in ra cho mỗi bản ghi.

Tất cả

Xử lý tất cả các bản ghi từ cơ sở dữ liệu.

Các bản ghi đã chọn

Xử lý chỉ những bản ghi đã đánh dấu trong cơ sở dữ liệu. Tùy chọn này chỉ dùng được khi bạn đã đánh dấu trước các bản ghi cần thiết trong cơ sở dữ liệu.

Từ :

Specify the number of the first record to be printed.

Đến:

Specify the number of the last record to be printed.

Kết xuất

Xác định có nên gửi các thư mẫu cho máy in, hoặc lưu chúng vào tập tin.

Máy in

In ra các thư mẫu.

Tập tin

Lưu các thư mẫu vào tập tin.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

Đường dẫn

Xác định đường dẫn theo đó cần cất giữ các thư mẫu.

...

Mở hộp thoại Chọn đường dẫn.

File format

Select the file format to store the resulting document.

Tạo Thư Mẫu

Trợ lý trộn thư

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Please support us!