Xem thử trang

Hiển thị ô xem thử của trang đã in ra, hoặc đóng ô xem thử.

Để truy cập lệnh này...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Print Preview


Hãy dùng các biểu tượng nằm trên Thanh Xem thử trang để cuộn qua những trang của tài liệu, hoặc để in ra tài liệu.

Bạn cũng có thể bấm phím PgUp hay PgDn để cuộn qua các trang của tài liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Không thể soạn thảo tài liệu trong ô xem thử trang.


Please support us!