Xem thử trang

Displays a preview of the printed page or closes the preview when in preview mode.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Menu File - Print Preview.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Print Preview


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

Bạn cũng có thể bấm phím PgUp hay PgDn để cuộn qua các trang của tài liệu.

note

Không thể soạn thảo tài liệu trong ô xem thử trang.


To exit the print preview, click the Close Preview button.

Please support us!