Xem thử trang

Hiển thị ô xem thử của trang đã in ra, hoặc đóng ô xem thử.

Để truy cập lệnh này...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Print Preview


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

Bạn cũng có thể bấm phím PgUp hay PgDn để cuộn qua các trang của tài liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Không thể soạn thảo tài liệu trong ô xem thử trang.


Please support us!