Trình đơn Công cụ

Chọn lệnh Công cụ > Ngôn ngữ > Gạch nối từ.

Chọn lệnh Công cụ > Ngôn ngữ > Đếm từ.

Choose Tools - Chapter Numbering

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

Chọn Công cụ - Cước chú

Chọn Công cụ - Cước chú/Ghi chú - Cước chú

Chọn tabCông cụ - Cước chú/Ghi chú - Ghi chú

Chọn lệnh Bảng > Chuyển đổi > Văn bản sang Bảng.

Chọn lệnh Công cụ > Sắp xếp.

Chọn lệnh Công cụ > Tính.

+ plus sign

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật.

Choose Tools - Update - Page Formatting

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Chỉ mục hiện thời.

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Cập nhật tất cả.

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Trường.

Phím F9

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Liên kết.

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

Chọn lệnh Công cụ > Trợ lý trộn thư.

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Biểu tượng

Trộn thư

Please support us!