Trình đơn Chèn

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Chèn trường

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Tài liệu.

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Tham chiếu chéo

Choose Insert - Cross-reference

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Hàm.

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Thông tin Tài liệu.

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Biến.

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Cơ sở dữ liệu.

Chọn lệnh Chèn > Phần.

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon Section

Phần

Chọn thẻ Chèn > Phần > Phần hoặc chọn lệnh Định dạng > Phần.

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Cước chú (Cước chú/Ghichú đã chèn).

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Chèn trực tiếp Cước chú

Biểu tượng

Chèn trực tiếp Kết chú

Chọn lệnh Chèn > Phụ đề.

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Phụ đề.

Chọn lệnh Chèn > Phụ đề > Tùy chọn.

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Phụ đề > Tùy chọn.

Chọn lệnh Chèn > Liên kết lưu.

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon

Liên kết lưu

Choose Insert - Script (only HTML documents)

Chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Bảng.

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Mục nhập

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập Thư tịch.

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

Chọn thẻ Chèn > Chỉ mục và Bảng > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập (khi Mục lục là kiểu được chọn).

Chọn thẻ Chèn > Chỉ mục và Bảng > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập (khi Mục lục là kiểu được chọn).

Chọn thẻ Chèn > Chỉ mục và Bảng > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập (khi Chỉ mục ABC là kiểu được chọn).

Chọn thẻ Chèn > Chỉ mục và Bảng > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập (khi Chỉ mục Minh họa là kiểu được chọn).

Chọn thẻ Chèn > Chỉ mục và Bảng > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập (khi Mục lục là kiểu được chọn).

Chọn thẻ Chèn > Chỉ mục và Bảng > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập (khi Chỉ mục ABC là kiểu được chọn).

Chọn thẻ Chèn > Chỉ mục và Bảng > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập (khi Mục lục là kiểu được chọn).

Chọn thẻ Chèn > Chỉ mục và Bảng > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập (khi Mục lục là kiểu được chọn).

ChọnChèn - Mục lục và Bảng - Hạng mục thư mục và nhấn Soạn

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

Chọn lệnh Chèn > Phong bì.

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

Chọn lệnh Chèn > Khung.

Choose Format - Frame and Object - Properties

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon Insert Frame

Tự chèn khung

Choose Table - Insert Table

+F12

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Bảng

Chọn lệnh Chèn -Thước ngang.

Choose Insert - Text from File

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Please support us!