Trình đơn Xem

Chọn lệnh Xem > Thước.

Chọn lệnh Xem > Ranh giới Văn bản.

Chọn lệnh Xem > Đánh dấu trường.

+F8

Chọn lệnh Xem > Tên trường.

+F9

Choose View - Formatting Marks

+F10

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Formatting Marks Icon

Formatting Marks

Chọn lệnh Xem > Bố trí Web.

Trên thanh Công cụ, hiệu lực

Web Icon

Web

Chọn lệnh Xem > Bố trí Web.

Chọn lệnh Xem > Đoạn văn ẩn

Please support us!