Trình đơn Xem

Choose View - Rulers - Rulers

Choose View - Text Boundaries

Choose View - Field Shadings

+F8

Choose View - Field Names

+F9

Choose View - Formatting Marks

+F10

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Formatting Marks Icon

Formatting Marks

Choose View - Show Whitespace.

Icon Show Whitespace

Show Whitespace

Choose View - Web

Trên thanh Công cụ, hiệu lực

Web Icon

Web

Choose View - Normal

Choose View - Hidden Paragraphs

Please support us!