Trình đơn Sửa

Chọn lệnh Sửa > Văn bản mẫu.

+F3

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Văn bản mẫu

Chọn lệnh Sửa > Trao đổi Cơ sở Dữ liệu.

Chọn lệnh Sửa > Trường.

Chọn lệnh Sửa > Cước chú.

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Mục nhập chỉ mục.

Chọn lệnh Định dạng > Phần.

Chọn lệnh Sửa > Văn bản mẫu > Văn bản mẫu > Đổi tên.

Chọn lệnh Sửa > Mục nhập Thư tịch.

Chọn lệnh Sửa > Chế độ chọn

Chọn lệnh Sửa > Chế độ chọn

Please support us!