Trình đơn Tập tin

Chọn lệnh Tập tin > Xuất.

Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Phác thảo thành trình chiếu.

Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Phác thảo cho Bảng nháp.

Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Tạo bản trích yếu tự động.

Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Bản trích yếu tự động > Trình chiếu.

Chọn lệnh Tập tin > Gửi > Tạo tài liệu HTML.

Chèn vào tài liệu văn bản ít nhất một trường cơ sở dữ liệu địa chỉ, sau đó bất đầu in ra tài liệu. Đáp ứng « Có » khi chương trình hỏi nếu bạn muốn in ra thư mẫu (thư in sẵn theo công thức).

Biểu tượng

Trộn thư

Please support us!