Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về tài liệu hoạt động.

Thu Phóng

Ghi rõ hệ số thu phóng hiện thời theo đó hiển thị trang.

Sửa đổi Tài liệu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Please support us!