Thanh công cụ

Diễn tả thanh công cụ mặc định sẵn sàng khi thao tác một tài liệu công thức hoạt động trong LibreOffice Math. Bạn có thể tùy biến thanh công cụ theo yêu cầu, bằng cách di chuyển, xoá hay thêm biểu tượng.

Thanh chuẩn

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.

Thanh công cụ

Thanh công cụ chứa các chức năng thường dùng.

Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về tài liệu hoạt động.

Please support us!