Cửa sổ

Trong trình đơn Cửa Sổ, bạn có thể mở một cửa sổ mới, và xem danh sách các tài liệu.

Cửa sổ mới

Mở cửa sổ mới mà cũng hiển thị nội dung của cửa sổ hiện thời. Vậy bạn có thể xem cùng lúc các phần tài liệu khác nhau.

Đóng

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

Danh sách Tài liệu

Liệt kê các tài liệu còn mở. Chọn tên của một tài liệu trong danh sách, để chuyển đổi sang tài liệu đó.

Please support us!