Công cụ

Hãy dùng trình đơn này để mở và sửa đổi phân loại ký hiệu, hoặc nhập khẩu một công thức bên ngoài dạng tập tin dữ liệu. Giao diện chương trình có thể được điều chỉnh để thích hợp; cũng có thể thay đổi các tùy chọn của chương trình.

Các ký hiệu khác

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Nhập công thức

Lệnh này sẽ mở ra một hội thoại dùng để nhập một công thức.

Import MathML from Clipboard

This command transforms MathML clipboard content to StarMath and inserts it at the current cursor position.

Tùy biến

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Tùy chọn

Lệnh này mở hộp thoại để cấu hình chương trình tùy theo ý kiến cua bạn.

Please support us!