Sửa

Những lệnh trong trình đơn này được dùng để chỉnh sửa công thức. Thêm vào các lệnh cơ bản (v.d. lệnh sao chép nội dung), có chức năng đặc trưng cho LibreOffice Math, như khả năng tìm kiếm bộ giữ chỗ hay lỗi.

Hoàn tác

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Bước lại

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Cắt

Gỡ bỏ và sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Chép

Sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Dán

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Chọn tất cả

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Đánh dấu kế

Di chuyển con trỏ tới điểm đánh dấu kế (sang bên phải).

Đánh dấu trước

Di chuyển con trỏ tới đánh dấu trước (sang bên trái).

Lỗi sau

Di chuyển con trỏ tới lỗi kế tiếp (sang phải).

Lỗi trước

Di chuyển con trỏ tới lỗi trước (sang trái).

Please support us!