Tập tin

Trình đơn này chứa các lệnh chung để thao tác tài liệu công thức, như lệnh mở, lưu và in.

Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Tài liệu vừa mở

Liệt kê các tập tin vừa mở. Để mở một tập tin nào đó trong danh sách này, nhấn vào tên của nó.

Trợ lý

Hướng dẫn bạn qua tiến trình tạo lá thư kiểu cả doanh nghiệp lẫn cả nhân, điện thư, chương trình nghị sự, trình diễn và nhiều kiểu tài liệu khác nhau.

Đóng

Đóng tài liệu hiện tại mà không thoát khỏi chương trình.

Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Lưu dạng

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Lưu tất cả

Lưu tất cả các tài liệu LibreOffice đã chỉnh sửa.

Nạp lại

Thay thế tài liệu hiện thời bằng phiên bản đã lưu cuối cùng.

Phiên bản

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Xuất

Lưu tài liệu hiện tại với tên khác, định dạng khác và/hay vào vị trí bạn ghi rõ.

Gửi

Gửi cho ứng dụng khác một bản sao của tài liệu hiên tại.

Properties

Hiển thị các thuộc tính về tập tin hiện tại, bao gồm thống kê như tổng số từ và ngày tháng tạo tập tin.

Thoát

In ấn tài liệu hiện tại, vùng chọn hiện tại, hay những trang bạn xác định. Các tùy chọn in có thể biến đổi tùy theo máy in và hệ điều hành bạn dùng.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!