Trình đơn

Thanh trình đơn chứa các lệnh để làm việc bằng LibreOffice Math. Nó chứa danh sách các toán tử sẵn sàng, cũng như các lệnh để chỉnh sửa, xem, sắp xếp, định dạng và in tài liệu công thức. Phần lớn lệnh trình đơn chỉ sẵn sàng khi bạn tạo hay sửa đổi công thức.

Biểu tượng Ghi chú

Để sử dụng các lệnh trình đơn, trước tiên bạn cần phải lựa chọn cửa sổ chứa tài liệu bạn muốn soạn thảo. Tương tự, bên trong tài liệu, bạn cần phải lựa chọn một đối tượng để sử dụng các lệnh liên quan đến nó. (Bạn sẽ thấy biết những tên trình đơn, hay lệnh trình đơn, sẽ biến đổi phụ thuộc vào kiểu tài liệu hay kiểu đối tượng đang biên soạn. Chẳng hạn, không có trình đơn tên Ảnh chiếu trong tài liệu văn bản: chỉ trong tài liệu trình diễn.)


Biểu tượng Cảnh báo

Các trình đơn tùy thuộc ngữ cảnh. Có nghĩa là những mục trình đơn sẵn sàng liên quan đến công việc đang làm. Nếu con trỏ nằm trong văn bản, thì các lệnh sẵn sàng thích hợp với công việc biên soạn văn bản. Lựa chọn đồ họa trong tài liệu thì bạn thấy các lệnh trình đơn thích hợp với công việc biên soạn ảnh.


Tập tin

This menu contains the general commands for working with formula documents, such as create, open, save and print.

Sửa

Những lệnh trong trình đơn này được dùng để chỉnh sửa công thức. Thêm vào các lệnh cơ bản (v.d. lệnh sao chép nội dung), có chức năng đặc trưng cho LibreOffice Math, như khả năng tìm kiếm bộ giữ chỗ hay lỗi.

Xem

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Định dạng

Trình đơn này chứa các lệnh để định dạng công thức.

Công cụ

Hãy dùng trình đơn này để mở và sửa đổi phân loại ký hiệu, hoặc nhập khẩu một công thức bên ngoài dạng tập tin dữ liệu. Giao diện chương trình có thể được điều chỉnh để thích hợp; cũng có thể thay đổi các tùy chọn của chương trình.

Cửa sổ

Trong trình đơn Cửa Sổ, bạn có thể mở một cửa sổ mới, và xem danh sách các tài liệu.

Trợ giúp

Trình đơn Trợ giúp cho bạn khởi chạy hệ thống trợ giúp của LibreOffice.

Please support us!