Gõ Văn Bản

Gõ chuỗi văn bản trực tiếp sẽ không bị giải thích như thế nào?

Một số chuỗi văn bản nào đó sẽ được giải thích tự động dạng toán tử. Đôi khi trường hợp này không thích hợp. Muốn viết « W* » (chữ có dấu sao in cao) thì dấu sao sẽ bị giải thích dạng toán tử nhân. Để tránh trường hợp này, viết văn bản bên trong dấu nháy kép hay thêm bộ giữ chỗ.

Thí dụ :

Công thức MathType được nhập khẩu chứa chuỗi này:

W rSup { size 8{*} }

If you have set up Math to convert imported MathType formulas (in - Load/Save - Microsoft Office), you see the formula with a placeholder instead of the asterisk.

Thay đổi « {*} » thành « {} * {} » như trong công thức này:

W rSup { size 8{} * {} }

Bạn cũng có thể viết « W^"*" » để gõ ký tự dạng văn bản trực tiếp.

Một số công thức nào đó bắt đầu với dấu bằng (=). Hãy viết « "=" » để gõ ký tự đó dạng văn bản trực tiếp.

Please support us!