Chèn dấu ngoặc

Trong LibreOffice Math, có thể hiển thị riêng mỗi dấu ngoặc để xác định tự do khoảng cách giữa một cặp dấu ngoặc không?

Bạn có thể đặt dấu ngoặc riêng, dùng "left" (bên trái) và "right" (bên phải), nhưng khoảng cách giữa cặp dấu ngoặc sẽ không cố định, vì nó thích nghi với đối số ở trên. Tuy nhiên, có phương pháp hiển thị cặp dấu ngoặc có khoảng cách cố định ở giữa: thêm một xuyệc ngược « \ » trước mỗi dấu ngoặc. Cặp ngoặc này vẫn còn hoạt động như các ký hiệu khác, cũng có tình trạng chỉnh canh trùng với các ký hiệu khác.

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Please support us!