Gõ ký tự ngắt dòng

Cách viết công thức trong LibreOffice Math chiếm hai dòng (tự ngắt dòng)

Tạo chỗ ngắt dòng bằng lệnh « newline » (dòng mới). Mọi thứ đến sau chỗ ngắt dòng thì nằm trên dòng kế tiếp.

Please support us!