Trộn các phần công thức trong dấu ngoặc

Chèn phân số vào công thức

Trong trường hợp phân số có tử số hay mẫu số chứa tích, tổng v.v., những giá trị liên quan phải nằm trong dấu ngoặc.

Dùng cú pháp này:

{a + c} over 2 = m

hoặc

m = {a + c} over 2

Please support us!