Thay đổi thuộc tính mặc định

Trong LibreOffice Math, định dạng mặc định sửa đổi được không?

Công thức có một số phần riêng luôn luôn được định dạng in đậm hay in nghiêng theo mặc định.

Bạn vẫn còn có thể gỡ bỏ thuộc tính này bằng viết tắt « nbold » [no bold — không in đậm] và « nitalic » [no italic — không in nghiêng]. Thí dụ :

a + b

nitalic a + bold b.

Trong công thức thứ hai, chữ a không phải in nghiêng. Chữ b in đậm. Bạn không thể thay đổi dấu cộng bằng phương pháp này.

Please support us!