Chế độ Văn bản

Tắt hoặc mở chế độ văn bản. Trong chế độ văn bản, các công thức được hiện thị cùng một độ cao như một dòng văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Chế độ Văn bản.


Please support us!