Canh lề

Bạn có thể xác định lề của các công thức dài nhiều dòng cũng như các công thức có nhiều thành phần cùng nằm trên một dòng. Tạo một công thức đa dòng bằng cách nhập lệnh NEWLINE trong cửa sổ Lệnh.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Align


Alignment Dialog

Nằm ngang

Xác định loại chỉnh canh ngang đối với các công thức đa dòng.

Trái

Căn lề trái cho thành phần đã chọn của công thức.

Biểu tượng Gợi ý

Văn bản luôn được căn lề trái.


Giữa

Căn lề giữa các thành phần của công thức.

Phải

Căn lề phải cho các thành phần của công thức.

Mặc định

Nhấn vào đây để lưu thay đổi thành cài đặt mặc định của các công thức mới. Một câu hỏi xác nhận lưu thay đổi sẽ hiện ra trước khi lưu.

Save Default Dialog

Please support us!