Kích cỡ phông

Sử dụng hội thoại này để định cụ thể kích thước phông chữ cho công thức. Chọn kích cỡ cơ bản và các thành phần của công thức sẽ được chỉnh kích cỡ theo tỉ lệ với kích thước cơ sở.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Kích cỡ phông.


Font Size Dialog

Kích cỡ cơ sở

All elements of a formula are proportionally scaled to the base size. To change the base size, select or type in the desired point (pt) size. You can also use other units of measure or other metrics, which are then automatically converted to points.

Biểu tượng Gợi ý

Để thay đổi cố định kích cỡ phông chữ mặc định (12 pt) trong LibreOffice Math, đầu tiên bạn phải chọn cỡ chữ (ví dụ, 11pt), sau đó nhấp chuột vào nút Mặc định.


Kích cỡ tương đối

Trong phần này, bạn sẽ xác định kích cỡ tương đối cho các loại thành phần công thức ứng chiếu với kích cỡ cơ sở.

Văn bản

Chọn kích cỡ chữ của công thức sao cho tỉ lệ với kích cỡ cơ sở.

Chỉ số

Chọn kích cỡ tương đối cho số mũ của công thức sao cho tỉ lệ với kích cỡ cơ sở.

Hàm

Chọn kích cỡ tương đối cho tên và các thành phần công thức khác trong công thức sao cho tỉ lệ với kích cỡ cơ sở.

Toán tử

Chọn kích cỡ tương đối của toán tử trong công thức sao cho tỉ lệ với kích cỡ cơ sở.

Giới hạn

Chọn kích cỡ tương đối cho các hạn chế trong công thức sao cho tỉ lệ với kích cỡ cơ sở.

Mặc định

Nhấp chuột vào nút này để lưu thay đổi thành mặc định cho các công thức mới. Một hộp thoại xác nhận lưu thay đổi sẽ hiện ra trước khi lưu.

Save Default Dialog

Please support us!