Phông

Use this dialog to select the font for the respective category in the Fonts dialog.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Phông > Sửa.


Phông

Chọn kiểu phông từ danh sách.

Ví dụ

Bạn có thể được xem trước kiểu phông đã chọn và các thuộc tính.

Thuộc tính

Bạn có thể tạo thêm các thuộc tính khác cho phông đã chọn.

Đậm

Chọn ô này để làm đậm phông.

Nghiêng

Chọn ô này để làm nghiêng chữ.

Please support us!