Thuộc tính

Đánh lệnh

Symbol in Elements pane

Nghĩa

acute

Icon

Dấu sắc trên đầu ký tự

bar

Icon

Gạch ngang trên đầu ký tự

bold

Icon

Đậm

breve

Icon

Dấu ngân

check

Icon

Dấu mũ ngược

circle

Icon

Dấu tròn trên đầu ký tự

color

Lệnh Tô màu dùng để thay đổi màu sắc cho ký tự; chọn lệnh Tô màu thẳng từ cửa sổ Lệnh. Sau đó chọn tên màu (đen, trắng, xanh lục lam, đỏ tươi, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây hoặc vàng). Rồi dùng chuột tô vào các ký tự muốn thay đổi.

dddot

Icon

Ba chấm trên đầu ký tự

ddot

Icon

Hai chấm trên đầu ký tự

dot

Icon

Chấm trên đầu ký tự

grave

Icon

Dấu huyền trên đầu ký tự

hat

Icon

Dấu mũ trên đầu ký tự

ital

Icon

Nghiêng

nbold

Bỏ đậm

nitalic

Bỏ nghiêng

overline

Icon

Gạch ngang trên đầu ký tự

overstrike

Icon

Gạch đè ký tự

phantom

Icon

Ký tự ma

tilde

Icon

Dấu ngã trên đầu ký tự

underline

Icon

Gạch dưới ký tự

vec

Icon

Mũi tên véc tơ trên đầu ký tự

widehat

Icon

dấu mũ rộng, điều chỉnh theo kích cỡ của ký tự

widetilde

Icon

dấu ngã rộng, điểu chỉnh theo kích cỡ của ký tự

widevec

Icon

mũi tên véc tơ rộng, điều chỉnh theo kích cỡ của ký tự


Please support us!