Quan hệ

Đánh lệnh

Symbol in Elements pane

Nghĩa

< or lt

Icon

Nhỏ hơn

<< or ll

Nhỏ hơn rất nhiều so với

<= or le

Icon

Nhỏ hơn hoặc bằng

<> or neq

Icon

Không bằng nhau

=

Icon

Phương trình

> or gt

Icon

Lớn hơn

>= or ge

Icon

Lớn hơn hoặc bằng

>> or gg

Lớn hơn rất nhiều so với

approx

Icon

Xấp xỉ

def

được xác định bởi

divides

Icon

chia

dlarrow

Icon

Mũi tên hướng sang trái với hai đường gạch ngang

dlrarrow

Icon

Mũi tên hướng sang cả trái và phải với hai đường gạch ngang

drarrow

Icon

Mũi tên hướng sang phải với hai đường gạch ngang

equiv

Icon

Tương đương/đồng dư với

geslant

Icon

Lớn hơn-bằng

leslant

Icon

Nhỏ hơn-bằng

ndivides

Icon

không chia

ortho

Icon

Vuông góc với

parallel

Icon

Song song với

prop

Icon

Tỉ lệ với

sim

Icon

Đồng dạng với

simeq

Icon

Đồng dạng hoặc bằng

toward

Icon

Tới

prec

Icon

Precedes

nprec

Icon

Not precedes

succ

Icon

Succeeds

nsucc

Icon

Not succeeds

preccurlyeq

Icon

Tập con hoặc bằng

succcurlyeq

Icon

Tập con hoặc bằng

precsim

Icon

Tập con hoặc bằng

succsim

Icon

Tập con hoặc bằng

transl

Ảnh ký hiệu phụ hợp của

transr

Ký hiệu phù hợp gốc của


Quan hệ

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Please support us!