Toán tử Đơn/Nhị phân

Đánh lệnh

Symbol in Elements pane

Nghĩa

-

Icon

Phép trừ

-

Icon

Dấu -

-+

Icon

Trừ/Cộng

/

Icon

Phép chia

*

Icon

Phép nhân

+

Icon

Phép cộng

+

Icon

Dấu +

+-

Icon

Cộng/Trừ

and or &

Icon

Toán tử luận lý AND

boper

No symbol.

Toán từ nhị phân. Bạn có thể tạo ký hiệu cho phép tính nhị phân.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Phép đơn phân. Bạn có thể tạo ký hiệu cho phép tính đơn phân.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

Phép nhân, dấu nhân nhỏ

circ

Icon

Ghép chuỗi các ký hiệu

div

Icon

Phép chia

neg

Icon

NOT luận lý

odivide

Không có ký hiệu

Gạch chéo / ở trong vòng tròn

odot

Không có ký hiệu

Dấu nhân nhỏ ở trong vòng tròn

ominus

Không có ký hiệu

Dấu trừ ở trong vòng tròn

oplus

Không có ký hiệu

Ký hiệu cộng trong vòng tròn

or or |

Icon

Toán tử luận lý OR

otimes

Không có ký hiệu

Dấu nhân trong vòng tròn

over

Icon

Phép chia/Phân số

times

Icon

Phép nhân

widebslash

Không có ký hiệu

Dấu xuyệc ngược « \ » giữa hai ký tự, ký tự bên phải là chỉ số trên, còn ký tự bên trái là chỉ số dưới

wideslash

Không có ký hiệu

Dấu gạch chéo / giữa hai ký tự, trong đó kí tự bên trái là chỉ số trên, ký tự bên phải là chỉ số dưới


Phép toán đơn/đôi

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Please support us!