Bảng Tham chiếu Công thức

Danh sách này bao gồm nhiều toán tử, hàm, ký hiệu, thuộc tính định dạng trong LibreOffice Math. Nhiều câu lệnh có thể được chèn vào khi dùng biểu tượng trên cửa sổ Thành phần công thức hoặc trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh.

Toán tử Đơn/Nhị phân

Quan hệ

Phép toán Tập hợp

Hàm số

Toán tử

Thuộc tính

Những cái khác

Dấu ngoặc

Định dạng

Please support us!