Thuộc tính

Thông tin thêm về thuộc tính trong LibreOffice Math có ở đây.

Các thuộc tính acute, bar, breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, hat, tildevec luôn có kích cỡ cố định, không dài hơn hoặc rộng hơn nếu nằm trên một ký tự dài. Chúng được mặc định canh giữa.

Những thuộc tính biến đổi theo chiều dài của ký tự là: overline (gạch trên), underline (gạch dưới) và overstrike (gạch đè).

Biểu tượng Gợi ý

Đối với một số chuỗi ký tự, thuộc tính underline sẽ cho một dấu gạch dưới quá sát với ký tự. Trong trường hợp này bạn cần đến nhóm rỗng: bạn dùng underline Q sub {} thay vì underline Q.


Please support us!