Thuộc tính

Đây là ví dụ cách sử dụng những thuộc tính khác nhau cho công thức trong LibreOffice Math.

Icon

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Please support us!