Phạm vi của Tích phân và Tổng, Cỡ phông

Đây là ví dụ sử dụng nhiều phông và cỡ phông trong LibreOffice Math.

Integral and Sum Ranges, Font Size

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Please support us!