Căn bậc hai

Đây là ví dụ tạo căn bậc hai với LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Square Root

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

Please support us!