Ma trận với phông đậm

Đây là ví dụ tạo ma trận với phông đậm trong LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Matrix in bold font

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Please support us!