Ma trận

Đây là ví dụ tạo ma trận bằng LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Matrix

font sans bold size *2 A =left[matrix{A_11#A_12#dotsaxis#A_{1n}##A_21#{} #{}#A_{2n}##dotsvert#{}#{}#dotsvert##A_{n1}#A_{n2}#dotsaxis#A_nn}right]

Please support us!