Ma trận với cỡ phông thay đổi

Đây là ví dụ tạo ma trận với cỡ phông thay đổi trong LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Matrix with varying font sizes

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Please support us!